ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ-ԱՌԱՋԱՐԿ

construction construction

Բազմաբնակարան բնակելի շենքի նախագիծ-առաջարկ

Հասցե՝
Նախագծող՝
Համլետ Մարտիրոսյան, Լևոն Մելիքյան
Տարեթիվ՝
Մակերես՝
Պատվիրատու՝
Կարգավիճակը՝